Stowarzyszenie

Stowarzyszenie
Inkubator Przedsiębiorczości "IN-MARR"
w Mielcu

 

Powstało w 1997r. i posiada osobowość prawaną.

Terenem dzialania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą jego władz jest miasto Mielec, woj. podkarpackie, ul. Wojska Polskiego 9.

Celem stowarzyszenia jest:
 • zarządzanie ośrodkami przedsiębiorczości w szczególności inkubatorami przedsiębiorczości
 • wspomaganie transferu technologii i innowacji
 • inspirowanie działań zmierzających do wykorzystania niezagosspodarowanych obiektów gospodarczych jak też zagospodarowanie tego rodzaju obiektów
 • popularyzacja wiedzy i osiągnieć naukowych oraz praktycznych w zakresie funkcjonowania małych i średnich firm i ich polityki inwestycyjnej
 • promowanie małych i srednich przedsiębiorstw zwłaszcza nowopostalych
 • propagowanie nowych systemów ekologicznego, oszczędnego wykorzystania źródeł energii
 • doskonalenie kwalifikacji i wzbogacanie wiedzy przedsiębiorców i potencjalnych przedsiębiorców
 • propagowanie idei przedsiębiorczości i aktywizacji działań pro przedsiębiorczych oraz pro rynkowych
 • tworzenie modelowych rozwiązań wspomagania przedsiębiorczości i ograniczania bezrobocia.

Cele określone w niniejszym Statucie, Stowarzenie realizuje poprzez:

 • organizowanie zebrań,odczytów, szkoleń, konsultacji, konferencji, sympozjów, konkursów, zjazdów, wystaw, targów, ekspozycji
 • tworzenie systemów informacji gospodarczej, w tym banku ofert gospodarczych
 • tworzenie ośrodków innowacji i przedsiebiorczości w tym inkubatorów przedsiębiorczości
 • wydawanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych oraz inicjowanie wydawnictw zgodnych z celami Stowarzyszenia
 • współpracę z innymi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów statutowych
 • inspirowanie badań nad przedsiębiorczością, innowacjami i rozwojem lokalnym
 • współdziałanie z samorządami, administracją lokalną w tym z urzędami pracy i centralą oraz z placówkami naukowymi i badawczymi
 • współpracowanie z podmiotami gospodarczymi

Członkami Stowarzyszenia moga być osoby fizyczne i osoby prawne.

Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
b. Zarząd Stowarzyszenia
c. Komisja Rewizyjna

 
 
 

Admin | © 2004 In-MARR Mielec